Regulamin rezerwacji

 

 

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM !

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu a umowę uważa się za zawartą.

2. Zakres umowy najmu

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu.

Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na oficjalnej stronie internetowej obiektu  www.domkiparteczyny.pl

3.Rezerwacje

Rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) wpłacając zaliczkę na  konto:

Nr konta:

Bank Pakao 85 1240 1604 1111 0010 2797 8244 w wysokości:

W tytule przelewu proszę wpisać: nazwisko osoby rezerwującej, termin pobytu i nr telefonu kontaktowego.

Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

4. Doba rozpoczyna się o godz: 12:00 (przyjazd), a kończy o godz: 10:00 (wyjazd).

5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku rezerwacji z przedpłatą niestawienie się gościa w ośrodku do godziny 10:00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji oraz możliwością wynajęcia apartamentu innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

7.  Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

8. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 7 (godz. 12:00)

9. Za zgubienie klucza z brelokiem pobieramy opłatę w wysokości 50 zł.

10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

11. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

13. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

15. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

16. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

17. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

19. Każdy domek posiada swój własny licznik.
Stan licznika spisywany jest w dniu przyjazdu i rozliczany w dniu odjazdu.
Cena za zużyty metr sześcienny wody- 10 zł
Cena za zużyty KW prądu - 2 zł

20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

21. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.

22. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Dziękujemy!